STANOVY
OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

 


 


Občianské združenie Marhát (ďalej len združenie) v Hubine založené podľa § 6 zákona 83/l990 Zb. je dobrovoľné, mimovládne, verejnoprospešné a neziskové združenie pre zachovanie kultúrneho dedičstva a jeho rozvoj najmä pre územie ležiace na ľavom brehu Váhu od Beckova po Hlohovec.
 

 
 

 

Článok 1. Sídlo združenia

Sídlom združenia je Hubina č. 97, PSČ: 922 21
 

Článok 2. Cieľ a poslanie združenia

l. Vyhľadávať, zhromažďovať a zachovávať svedectvá,

písomnosti, prežívajúce povesti, príhody, umelecké diela a iné artefakty duchovného a hmotného charakteru najmä z oblasti kultúrneho života a národopisu, predovšetkým od starších žijúcich pamätníkov, najmä tie ktoré nie sú zaznamenané alebo celkom objasnené a hrozí im úplný zánik a strata.

2. Získané informácie, dokumenty, diela, ústne podania, stavebné pamiatky, sprostredkovávať širšej verejnosti v informačných a masovokomunikačných médiách cestou publikačnej činnosti fotodokumentácie, filmu, výstav a  iných techník a  zabezpečiť ich všestrannú propagáciu.

3. Vyhľadávať a všemožne podporovať nových autorov z oblasti územia vymedzenom v preambule stanov najmä z  úseku kultúry. Pokračovať v  uskutočňovaní výstavy výtvarníkov pod názvom výstava „Na plote“.

 

Článok 3. Členstvo.

Členom združenia môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia a chce sa podieľať na plnení cieľov a poslania združenia.

Členstvo zaniká: vystúpením zo združenia, úmrtím, zánikom organizácie, nezaplatením členského príspevku a vylúčením členskou schôdzou pre hrubé porušenie stanov združenia, najmä: (doplniť)

 

Článok 4. Práva a povinnosti členov.

Člen združenia má právo:

a. podieľať sa na činnosti združenia.
b. voliť a byť volení do orgánov združenia.
c. zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia a byť informovaní o jeho aktivitách.
d. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a stanoviskami a podávať návrhy na zmeny stanov.

Člen združenia má povinnosti:

a. dodržiavať stanovy.
b. podieľať sa na plnení cieľov a poslania združenia.
c. platiť členské príspevky.

 

Článok 5. Orgány združenia.

Orgánmi združenia sú :

a. Členská schôdza
b. Predsedníctvo
c. Revízna komisia

 

Článok 6. Členská schôdza.

1. Členská schôdza je najvyšším orgánov združenia:

a. schvaľuje stanovy združenia.
b. volí a odvoláva predsedníctvo.
c. schvaľuje plán činnosti, rozpočet a výročnú správu o činnosti a hospodárení.
d. prijíma a vylučuje členov združenia.
e. určuje výšku členských príspevkov
f. rozhoduje o spore ak je spornou stranou Revízna komisia.
g. rozhoduje o zániku združenia.

2. Členskú chôdzu zvoláva predseda združenia aspoň dva krát za rok.

3. Členská schôdza je uznášania schopná ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov združenia väčšinou hlasov. V prípade, že na členskej schôdze nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov posunie predsedníctvo začiatok členskej schôdze o jednu hodinu a ak ani po jej uplynutí, nie je prítomná nadpolovičná väčšina, rozhodujú prítomní členovia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.

 

Článok 7. Predsedníctvo

Predsedníctvo je päťčlenné:  Predseda, Podpredseda, Tajomník, Hospodár, Člen

a. Predsedníctvo vykonáva činnosť podľa plánu práce schváleného členskou schôdzou.
b. Zodpovedá za prípravu členskej schôdze.
c. Vedie agendu združenia.
d. Predseda a tajomník sú štatutárnym orgánom a  reprezentuje združenie navonok.
e. Predsedníctvo zasadá podľa potreby, najmenej 6 x do roka.

 

Článok 8. Revízna komisia

Revízna komisia je trojčlenná: Predseda, Člen, Člen
 

Článok 9. Hospodárenie

l. Združenie hospodári podľa finančného plánu schváleného členskou chôdzou.
2. S hnuteľným a nehnuteľným majetkom hospodári podľa právnych predpisov.
3. Zdrojom majetku sú najmä:
a. členské príspevky.
b. granty získané realizáciu projektov.
c. sponzorské príspevky právnických a fyzických osôb
d. dobrovoľné príspevky.
e. príjmy z vlastnej činnosti, ktoré môžu byť použité len na podporu cieľov združenia.
f. dotácie samosprávnych a štátnych orgánov.
g. výnosy z verejných zbierok.
e. 2% z daní fyzických a právnických osôb.
 

Článok 10. Zánik združenia.

l. Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením, alebo zlúčením s iným združením
2. Právnym rozhodnutím Ministerstva vnútra.
3. Majetkové usporiadanie vykoná likvidátor schválený predsedníctvom združenia podľa právnych predpisov.
4. O tom na ktorú organizáciu bude majetok združenia prevedený rozhodne členská schôdza.
5. Zánik združenia oznámi Ministerstvu vnútra do 15. dní po prerokovaní členskou schôdzou.